ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu neden gerekli ve nasıl alırız ?

Valiliklerden, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Çevre Yönetimi Şubesinden, Organize Sanayi Bölge Müdürlülüklerine gelen bir yazıda şöyle denilmektedir.

"14.03.2005 tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek – 7 Tehlikeli Atıklar Listesi 12 01 başlığı adı altında (Metallerin ve plastiklerin biçimlendirilmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesinden kaynaklanan atıklar, kaynaklama, dövme, presleme, çekme, tornalama ve eğeleme) 12.01.18 de Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve bindirme tortuları) ve 12.01.20 tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri adı altında yer alan metal talaşları, Ek – 7 Tehlikeli Atıklar Listesi 17 04 09 (Tehlikeli Maddeler İçeren Metal Atıkları) ve 17 04 10 (Yağ Katran ve Diğer Tehlikeli Maddeler İçeren Kablolar) da yer alan geçici veya ara depolanması, geri kazanılması ve nihai bertarafı için Bakanlığımızdan Lisans alınması zorunlu olup, yine yukarıda bahsi geçen atıklara yönetmeliğin Ek – 7 sinde belirlenen tehlikeli atıkların lisans belgesi olmayan araçlarla taşınması, lisans belgesi olmayan tesislerde bertaraf edilmesi yasaklandığı bildirilerek, bu atıkların bertarafında Yönetmelik hükümlerine uyulması ve bu konunun tüm üyelerinize bildirilmesi istenmiştir. Ancak, Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan denetimlerde; bir çok sanayi tesisinin faaliyetleri sonucu oluşan ve yukarıda adı geçen tehlikeli atıkları, lisans belgeli araçlarla taşıttırılmasığı, Bakanlığımızdan Lisans Belgesi olmayan firmalara, Ulusal Atık Taşıma Formu düzenlemeden bertaraf ettirmeye devam ettiği, bu tür tehlikeli atıkların bertarafında hurdacı olarak faaliyet gösteren işletmeleri kullanmaya devam ettiği tespit edilmiştir.
     
Yönetmeliğin 9 ncu maddesinde (Atık Üreticisinin Yükümlülükleri) belirtildiği şekilde bertarafının sağlanmasını, Yönetmelik hükümlerine uyulmadığının tespit edilmesi halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde cezai işlem yapılması istenmiş olup, Çevre Kanunun 20 nci maddesi (değişik 26/04/2006 – 5491 / 14 md) (v) bendinde "Çevre Kanununda ve Yönetmeliklerde ön görülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallarına uygun olarak kapatmayanlara 100.000 (yüzbin) YTL den 1.000.000 (bir milyon) YTL ye kadar İdari Para Cezası verilir denilmektedir.
     
Eğer bir lisanslı bir bertaraf tesisi kurmak için kendi imkanlarınızla rapor alacaksanız, çevre ve orman bakanlığına ait aşağıdaki linkten (ÇED) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ve Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bunun için profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, size rehberlik edecek danışmalarımız ile birlikte bu işi yürütebilirisiniz.

 
2.jpg